Rekrutacja do klasy I Szkoły Podstawowej

  1. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmuje się do klasy I Szkoły Podstawowej w Krężnicy Jarej z urzędu  na podstawie Karty głoszenia, zgodnie z art. 133 ust. 1 Prawo oświatowe.

  2. Dzieci zamieszkałe poza obwodem naszej szkoły mogą być przyjęte do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym szkoła bierze pod uwagę kryteria określone przez Organ prowadzący.  Rodzic składa w sekretariacie szkoły Wniosek o przyjęcie do szkoły. Do wniosku należy dołączyć Oświadczenie ( załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVIII/176/17 Rady Gminy Niedrzwica Duża z dnia 28 lutego 2017 r.)

  3. Przy zapisie dziecka do szkoły rodzice winni dostarczyć do wglądu odpis aktu urodzenia lub inny dokument potwierdzający dane dziecka.

 Dokumenty:

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Krężnicy Jarej

Karta zgłoszenia dziecka  do klasy I Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy-Bohaterów Armii Krajowej w Krężnicy Jarej na rok szkolny 2018/2019

Oświadczenie potwierdzające przez rodziców wolę uczęszczania przez dziecko do klasy I Szkoły Podstawowej

Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu szkoły do klasy I Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy-Bohaterów Armii Krajowej w Krężnicy Jarej na rok szkolny 2018/2019